Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa

15-01-2020
 
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa realizowana jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0004/19
Całkowita wartość projektu – 27 450 112,50 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 25 760 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 21 896 000,00 zł
Budżet Państwa - 1 050 000,00 zł
 
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa w m. Tylewice w km 86+200 – 89+685 o dł. ok. 3,48 km. Planuje się zaprojektowanie drogi woj. .klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN.
Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją