Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule

24-10-2019
 
Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0003/19
Całkowita wartość projektu – 8.142.542,50 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 7.490.000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 6.366.500,00 zł
Budżet Państwa – 749.000,00 zł
 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule od km 35+000,00 do km 35+873,00 na odcinku dł. 0,87 km. Inwestycja ma na celu doprowadzenie stanu technicznego drogi do obowiązujących przepisów, dostosowując ją do wymagań określonych dla dróg klasy tech. G oraz zwiększenie komfortu jazdy i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.
 
Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Palędzie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją