Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna

02-08-2019
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0002/19
Całkowita wartość projektu – 5 500 292,97 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5 189 076,52 zł
Całkowita wartość dofinansowania – 4 732 515,37 zł
Wartość dofinansowania EFRR –4 410 715,04 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa –321 800,33 zł
 
Przedmiotem projektu była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Gorzupia Dolna od km 7+766 do km 8+441 o długości 0,67 km. Projekt obejmował m.in. poszerzenie jezdni
do 6,5 m, budowę wysp spowalniających ruch, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, przebudowę pętli autobusowej, budowę chodników, poprawę odwodnienia - budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
 
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. z siedzibą w Jaworze.
Dnia 25.02.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją