Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa

26-10-2018
 
Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0008/18
Całkowita wartość projektu - 13 522 552,64 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 12 883 000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 10 950 459,97 zł
 
Projekt dotyczył przebudowy drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa w km 39+100,00 - 45+330,00, obejmujący przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 m, przebudowę  i remont istniejących zjazdów, przebudowę poboczy i poprawę elementów oznakowania. Przebudowane zostały również istniejące przepusty pod koroną drogi wojewódzkiej nr 315 oraz wykonany zostanie remont mostu w km 44+624,45.
Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Lider – SOWA R.J.K. Sp. K. z siedzibą w Nowej Soli, Partner – Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją