Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

28-08-2018
 
Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0004/18
Całkowita wartość projektu - 13.866.170,95 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 13.339.626,96 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 11.338.682,87 zł
 
Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 17+348,00 na odc. 2,14 km w m. Sycowice w celu poprawy właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.
Zrealizowany zakres robót:
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi, zjazdów i dróg bocznych,
 • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej, a także na skrzyżowaniach
  z drogami bocznymi,
 • budowę jedno i dwustronnych chodników oraz zjazdów,
 • wykonanie poboczy umocnionych,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami,
 • budowę wysp zwalniających,
 • budowę zatok autobusowych,
 • wykonanie rowów drogowych,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
 • rozebranie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz wykonanie nowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych,
 • przebudowę kolidujących sieci.
 
W dniu 19.06.2018 r. zawarta została umowa z Wykonawcą inwestycji firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka. Roboty zostały zakończone protokołem odbioru końcowego z dnia 26.11.2019 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją