Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz

28-08-2018
 
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0005/18
Całkowita wartość projektu - 13 037 809,70 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 12 569 055,33 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 10 683 697,03 zł
 
Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę 4 odcinków DW 137 na długości 5,61 km i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa. Planuje się: przebudowę i rozbudowę istniejące  jezdni, przebudowę/rozbudowę zjazdów, budowę/przebudowę rowów drogowych, remont mostu, przebudowę przepustu, poboczy, poprawę elementów oznakowania, montaż barier ochronnych, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących elementów sieci teletechnicznej.
 
W dniu 22.05.2018 r. zawarto umowy z Wykonawcami:
  • Na odcinku od km 65+400,00 do km 69+644,00 Wykonawcą robót budowlanych jest  Konsorcjum: Lider DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
    w Świebodzinie, Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.
  • Na odcinku od km 71+980,00 do km 73+350,00 Wykonawcą robót budowlanych jest DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją