Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)

13-03-2018
Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) -  realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0001/18
Całkowita wartość projektu – 2.061.129,60 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 2.008.032,71 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 1.706.827,80 zł
 
 
W ramach projektu wykonano przebudowę drogi nr 159 relacji Murzynowo - Skwierzyna od km 8+000 do km 10+000 o długości 2 km. Inwestycja polegała na wzmocnieniu jezdni i dostosowaniu jej konstrukcji do obciążenia 115 kN/oś oraz nadaniu odpowiedniej równości w kierunku poprzecznym i podłużnym, modernizacji zjazdów i skrzyżowania, modernizacji zatok autobusowych, wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego.
 
Odbioru końcowego robót dokonano dnia 31.07.2018 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. Nr 158)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją