Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie

13-03-2018
Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie - projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0005/17
Całkowita wartość projektu – 6.676.927,12 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 6.500.000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 5.525.000,00 zł
 
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie o dł. 1,41 km. Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 7,0 m z zawężeniem  do 6,0 m na odcinku gęstej zabudowy mieszkalnej, wykonanie obustronnego chodnika, budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących, budowę zatok postojowych, przebudowę istniejących zjazdów publicznych oraz na posesje prywatne,regulację geometryczną skrzyżowań z drogami dowiązującymi się do drogi woj. nr 158, przebudowę oraz budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z infrastrukturą sieci teletechnicznych i elektrycznych.
 
Dnia 06.02.2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją