Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu

12-12-2016
 
Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0018/16
Całkowita wartość projektu – 6.967.493,55 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 6.684.190,62 zł
Wartość dofinansowania – 6.617.348,71 zł, w tym:
EFRR                5.948.929,67 zł
Budżet Państwa   668.419,04 zł
 
W dniu 09.06.2017 r. dokonano końcowego odbioru robót na odcinkach:  od km 12+220,00 do km 13+343,00, od km 13+874,35 do km 15+060,00, od km 15+960,00 do km 17+370,00 o łącznej długości 3,71 km. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę zawarto dnia 20.06.2016 r.
W dniu 06.02.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót na odcinkach od km 13+343,00 do km 13+874,35 o długości 0,53 km. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: SOWA R.J.K Sp. K., FUCHS Sp. z o.o., Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę zawarto dnia 18.07.2017 r.
 
W ramach projektu wykonano rozbudowę DW297 na odc. Cisów - granica powiatu na łącznej długości 4,24 km wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem istniejącej jezdni bitumicznej, budową chodników, elementów spowolnienia ruchu i pętli autobusowej, rozbudową zatok autobusowych, rozbudową/przebudową zjazdów i skrzyżowań, przebudową istniejących i miejscową budową nowych rowów drogowych, rozbudową rowów melioracji szczegółowej, przebudową istniejących przepustów, rozbudową oświetlenia ciągów pieszych prowadzących do przystanków, budową lamp doświetlających przejście dla pieszych i znaku aktywnego D-6, montażem drogowych barier ochronnych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją