Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)

12-12-2016
 
Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) realizowana jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0011/16
Całkowita wartość projektu – 9.186.636,69 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 7.505.535,60 zł
Wartość dofinansowania – 7.430.480,24 zł w tym 
EFRR                   6.679.926,69 zł
Budżet Państwa      750.553,55 zł
 
W dniu 20.12.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych w ramach "Budowy obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)". 
Wykonawcą robót była firma STRABAG Infrastruktura Południe, Sp. z o.o., z siedzibą w m. Wysoka, z którą dnia 27.07.2016 r. podpisano umowę. Funkcję Inżyniera Projektu pełniła firma EKOCENTRUM Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, z którą umowę zawarto dnia 23.08.2016 r.
 
W ramach inwestycji wybudowano odcinek obwodnicy w ciągu dróg woj. nr 134 i 139 o dł. 2,34 km wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego typu rondo średnie (rondo R1), dowiązaniem do istniejącego ronda R2 poprzez budowę dodatkowego wlotu. Odprowadzono wody opadowe z jezdni do rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną terenu niezwiązaną z drogą oraz terenami zieleni. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją