Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie

12-12-2016
 
Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0019/16
Całkowita wartość projektu – 6.414.527,23 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 6.066.624,42 zł
Wartość dofinansowania – 6.005.958,17 zł w tym
EFRR  - 5.399.295,73 zł
Budżet Państwa - 606.662,44 zł
 
Wykonawca robót budowlanych – STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka, uw dniu 07.09.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót na długości 2,38 km obejmujących wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę/przebudowę chodników, budowę/przebudowę zatok autobusowych,przebudowę azyli dla pieszych, przebudowę parkingu dla samochodów osobowych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją