Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

18-01-2012

 

 

 

 

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

 

Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-043/09

Całkowita wartość projektu wyniosła                                              28 669 027,51 PLN

Wartość dofinansowania środkami LRPO wynosi                               23 921 029,96 PLN

Wkład budżetu województwa                                                           4 747 997,55 PLN

 

Wykonawcą robót budowlanych - Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrz.

Partner: „Energopol – Szczecin” Sp. Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

umowa została podpisana dnia 14.04.2010 r.

 

W dniu 15.12.2011 r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót.

W dniu 23.12.2011 r. wydane zostało przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie z rygorem natychmiastowej wykonalności.

 

 Zakres inwestycji obejmował:

 -        budowę drogi wojewódzkiej stanowiącej obwodnicę m. Ośno Lubuskie (jezdnia o szerokości min. 7,0m) wraz z odwodnieniem, klasa techniczna G, kategoria ruchu KR4, obciążenie na oś 115 kN, długość odcinka trasy głównej 5 745m.

-        budowę dróg obsługujących tereny przyległe do obwodnicy,

-        budowę nowych oraz przebudowa istniejących punktów dostępowych do działek sąsiadujących z obwodnicą,

-        budowę skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami wojewódzkimi:

      ·    drogą woj. nr 134 – wylot w kierunku m. Rzepin (rondo),

      ·    drogą woj. nr 137 – wylot w kierunku m. Sulęcin (rondo),

      ·    drogą woj. nr 134 – wylot w kierunku m. Krzeszyce (rondo),

      ·    drogą woj. nr 137 – wylot w kierunku m. Słubice (skrzyżowanie skanalizowane),

-      budowę zjazdów na drogi gminne i leśne,

-      budowę 2 wiaduktów na skrzyżowaniu z linia kolejowa Wierzbno – Rzepin,

-      budowę 3 obiektów mostowych w tym 2 przejazdów gospodarczych i przejścia dla pieszych  ,

-      budowę przepustów pod korona projektowanej obwodnicy,

-      budowę elementów odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja itp.),

-      budowę oświetlenia drogowego (przy rondach i przejściu dla pieszych),

 

Celem budowy obwodnicy było wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego miasta Ośna Lubuskiego
i przeniesienie go na nową trasę, łącząca poza centrum miasta dwie drogi woj. – nr 134 i 137. Za sprawa obejścia poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także zmniejszyła się emisja spalin i poziom hałasu w terenie zabudowanym. Inwestycja przyczyniła się do skrócenia czasu podróży – nowa trasa
odciążyła ruch na ulicach
w terenie zabudowanym oraz zapewniła wzrost przepustowości.
Zapewniona została lepsza komunikacja
w regionie, a także otworzył się dojazd do nowych terenów inwestycyjnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją