Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I

12-09-2011
 
 
 
Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-015/10-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 46 928 330,05 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 37 818 619,73 zł
Wkład budżetu województwa - 9 109 710,32 zł
 
Wykonawca robót budowlanych – BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 30.10.2012 r.
Inżynier Projektu - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, umowa została podpisana dnia 26.10.2012 r.
 
Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustalony został, zg z decyzją o przyznaniu dofinansowania, na 25.07.2014 r.
 
Uroczyste otwarcie obwodnicy nastąpiło dnia 20.06.2014 r. 
 
W ramach obwodnicy powstały droga o długości 4.860 km oraz:
-  2 skanalizowane skrzyżowania,
- 1 skrzyżowanie typu rondo z ul. Przyszłości,
- kanalizację deszczową na całej długości trasy,
- wiadukt WK-1 nad linią kolejową nr 273 Wrocław-Szczecin,
- przejazd drogowy WD-1 nad obwodnicą,
- przepusty,
- oświetlenia w obrębie ronda oraz wiaduktu,
- zbiorniki odparowujących,
- chodniki zlokalizowane od ronda z ul. Przyszłości do ul. Głogowskiej o łącznej długości 1650 m
i szerokości od 1,5 ÷ 2,5 m,
- ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany w okolicy ronda w km 3+618,70 w ciągu ul. Przyszłości o łącznej długości ok.170m,
- drogi zbiorcze do obsługi przyległego terenu na całej długości projektowanego odcinka.
Wzdłuż inwestycji wykonano ekrany akustyczne na dwóch odcinkach: przy m. Rudno od km: 0+944,70 do km 1+430,00 (dł. 490m) i przy wiadukcie kolejowym od km 4+550,70 do km 4+837,00 (dł.290m). 
Likwidacja kolizji z innymi urządzeniami technicznymi (mediami) naziemnymi i podziemnymi (branża gazowa, branża telekomunikacyjna, branża elektryczna, branża sanitarna, PKP). Wykonano kanalizację deszczową na ul. Głogowskiej oraz Południowej.
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją