Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282

09-09-2011
 
Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-016/10
Całkowita wartość projektu wyniosła – 39 753 889,81 zł
Wartość dofinansowania wyniosła – 32 687 169,73 zł
Wkład budżetu województwa - 7 066 720,08 zł
  
Wykonawca robót budowlanych – BUDIMEX S.A., umowa została podpisana dnia 20.06.2011 r.
Inżynier Projektu - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, umowa została podpisana dnia 21.06.2011 r.
 
Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 została wykonana na długości 3,81 km.
31.12.2012 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie obwodnicy.
 
Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków ruchu drogowego.
 W ramach projektu wykonano m.in.:
• dwa średnie ronda na włączeniach do istniejących dróg wojewódzkich nr 279 (rondo R1) i 282 (Rondo R3),
• skrzyżowanie skanalizowane SK1 i trzecie rondo średnie R2 na trasie obejścia z lokalizacjami dostosowanymi do planów zagospodarowania
   Parku Technologicznego i Strefy Ekonomicznej,
• wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 273 Szczecin – Wrocław,
• przejazd gospodarczy (wiaduktu) PG-1 nad drogą zbiorczą dojazdową A1-B1,
• drogi zbiorcze-dojazdowe obsługujące tereny przyległe do trasy obejścia,
• chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe w rejonach rond,
• przepusty zapewniające sprawne odwodnienie drogi oraz terenów do niej przylegających,
• przepusty na istniejących ciekach melioracyjnych z niezbędną regulacją cieków,
• odcinki kanalizacji deszczowej w rejonach rond oraz wiaduktu kolejowego,
• zbiornik retencyjno-odparowujący,
• zjazdy z dróg zbiorczo-dojazdowych,
• montaż drogowych barier ochronnych,
• oświetlenie na dwóch rondach oraz na skrzyżowaniu skanalizowanym,
• likwidację kolizji inwestycji z innymi urządzeniami technicznymi (mediami) naziemnymi i podziemnymi
  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Obejście Nowego Kisielina

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją