Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Inwestycje UE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 5 –Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

INTERREG VA

20-07-2017
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II / Priorytet Inwestycyjny 7
Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“.
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie dla Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z Priorytetu I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie na 12 Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, z Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Podziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu w ramach programu INTERREG IIIA Polska (woj. lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia, z Priorytetu 2. Rozwój infrastruktury, Działania 2.1 Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury transportowej (szynowej, drogowej, wodnej, lotniczej).
 
Inwestycje zrealizowane w ramach programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza