Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zjazdy

 
Zjazd - połączenie  drogi  publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określa dwa rodzaje zjazdów:
Zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu,
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym.
Decyzje administracyjne zezwalające na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego, podlegają opłacie skarbowej
w wysokości 82,00 zł (załącznik cz. III ust. 44, pkt 2 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).
Zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
Decyzje administracyjne zezwalające na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego do budynków mieszkalnych nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Procedura:
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
    o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 460):
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych
do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi
na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W związku z tym, w celu otrzymania decyzji administracyjnej na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej, należy
w tut. Zarządzie złożyć wniosek (może to także uczynić w imieniu inwestora np. projektant,
po przedstawieniu stosownego pełnomocnictwa – oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej 17,00 zł), dołączyć plan sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną szczegółową lokalizacją zjazdu oraz tytuł własności do działki (aktualny wypis z ewidencji gruntów lub  akt notarialny, itp.).
  1. Inwestor, gdy otrzyma zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu, zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia w ZDW w Zielonej Górze projekt budowlany zjazdu (w myśl art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).
 
  1. Inwestor ma obowiązek przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać pozwolenie
    na budowę, dokonać zgłoszenia lub wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy
    z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej dla pasów dróg wojewódzkich jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.), oraz obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które należy wystąpić do tut. Zarządu,  w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).
Pouczenie:
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, bądź o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie art. 40 ust. 12  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Opłaty skarbowe:
Wszelkie opłaty skarbowe związane z procedurą wydawania zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
nr  83 1020 5402 0000 0002 0248 5258.
 
 

Kategorie praw jazdy