Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zajęcie pasa

1. Roboty w pasie drogowym
 
Zajęte elementy pasa drogowego
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia:
  • przy zajęciach do 20% szerokości jezdni
  • przy zajęciach powyżej 20% do 50% szerokości jezdni
  • przy zajęciach powyżej 50% szerokości jezdni
 
3,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
chodnik
2,00 zł
pobocze
2,00 zł
 
 
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
Miejsce umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Roczna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej
obszar zabudowany
15,00 zł
obszar niezabudowany
20,00 zł
obiekt mostowy
180,00 zł
 
 
 
2. Obiekty budowlane
 
Miejsce lokalizacji obiektu budowlanego
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
poza terenem zabudowanym
0,60 zł
 
 
w terenie zabudowanym
0,50 zł
 
 
3. Tablice reklamowe
 
Tablice reklamowe
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz

0,30 zł
reklamy inne
2,00 zł
 
4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.
 
Na prawach wyłączności Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia 1,00 zł
ogrodzenie 0,01 zł
stoiska handlowe 0,50 zł
 
 
 
Uwaga: Decyzja zezwalająca na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydawana będzie na inwestora lub właściciela urządzenia. *)
 
 
Podstawa:
  • art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 2068 ze zm.)
  • Uchwała Nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2019r., poz. 536 )

Kategorie praw jazdy