Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zajęcie pasa

1. Roboty w pasie drogowym
 
Zajęte elementy pasa drogowego
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
jezdnia:
  • przy zajęciach do 20% szerokości jezdni
  • przy zajęciach powyżej 20% do 50% szerokości jezdni
  • przy zajęciach powyżej 50% szerokości jezdni
 
2,00 zł
4,00 zł
8,00 zł
chodnik
1,00 zł
pobocze
1,00 zł
 
 
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
Miejsce umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Roczna stawka opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej
obszar zabudowany
10,00 zł
obszar niezabudowany
16,00 zł
obiekt mostowy
180,00 zł
 
W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych stosuje się stawki w wysokości 30% stawek wymienionych powyżej.
 
 
2. Obiekty budowlane
 
Miejsce lokalizacji obiektu budowlanego
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
poza terenem zabudowanym
0,40 zł
 
 
w terenie zabudowanym
0,30 zł
 
 
3. Tablice reklamowe
 
Tablice reklamowe
Opłata za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego
zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz

0,50 zł
reklamy inne
1,50 zł
 
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3 ustala się dzienną stawkę opłat za 1m2 zajętej powierzchni w wysokości 0,50 zł.
 
Uwaga: Decyzja zezwalająca na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydawana będzie na inwestora lub właściciela urządzenia. *)
 
 
Podstawa:
  • art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 2222)
  • Uchwała Nr XI/106/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 73 poz. 1043 z dnia 16 lipca 2007 r.)

Kategorie praw jazdy