Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Odszkodowania >

Odpowiedzialność odszkodowawcza za straty powstałe na drogach wojewódzkich

24-01-2012
 
Odpowiedzialność odszkodowawcza za straty powstałe na drogach wojewódzkich.
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego.
Ciężar udowodnienia winy zarządcy, a co za tym idzie, odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na podległych mu drogach wojewódzkich:
- w okresie 01.01.2019 r. ÷3 1.12.2019 r. w TUiR WARTA S.A.
- w okresie 01.01.2020 r. ÷ 31.12.2020 r. w COMPENSA TU S.A VIG
Roszczenie o odszkodowanie wraz z dokumentacją winno być złożone w formie pisemnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (można skorzystać z formularzy zamieszczonych poniżej).
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgłaszający szkodę zostanie powiadomiony przez tut. Zarząd lub ubezpieczyciela zarządcy drogi o decyzji podjętej w sprawie roszczenia.
Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 328 03 29.
 

Załączniki