Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop

28-08-2018
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0003/18
Całkowita wartość projektu - 18 521 748,21 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 17 203 617,09 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 14 623 074,52 zł
 
Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę DW 278 na dwóch odcinkach o łącznej dł. 6,62 km i ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa. W ramach inwestycji planuje się m.in. rozbudowę i budowę zjazdów indywidualnych, rozbudowę zjazdów publicznych, zatok autobusowych, budowę skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę/budowę rowów przydrożnych wraz z rowami krytymi, przebudowę istniejących przepustów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją, rozbudowę sieci telekomunikacyjnej.
 
Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wysoka.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy